Privacyverklaring
Facturatie
Cookies
Disclaimer

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Thuisverpleging Ingrid Borghs (verder "ons" of "we") neemt jouw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaringen leggen we uit hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Dit vormt dus het algemene beleid van onze organisatie op het vlak van gegevensverwerking.
De verwerkingsverantwoordelijke is Thuisverpleging Ingrid Borghs, gezeteld te Neerzijde 12 in Kasterlee en Beekhoek 22 in Geel. Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan je steeds contact opnemen met ons. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen we vragen je te identificeren. Zo zijn we zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Thuisverpleging Ingrid Borghs gegevens?

We verzamelen en verwerken gegevens over jou wanneer jij als patiënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt. Ben je leverancier, dan worden je gegevens of deze van je contactpersoon verwerkt in het kader van deze activiteiten, alsook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.
Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over jou verwerken omdat dit van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op jouw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Thuisverpleging Ingrid Borghs?

Het gaat over de gegevens die jij ons meedeelt en die wij nodig hebben voor jouw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor je op ons beroep doet, zoals je naam en adres, telefoonnummer, contactpersonen, rijksregisternummer, eventueel e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met je gezondheid. Meestal geef je ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals jouw huisarts, andere specialisten of andere instanties. De gegevens kunnen ook betrekking hebben op je vrijetijdsbestedingen of leefgewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met je verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking indien van toepassing. Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer je onze papieren formulieren invult als wanneer je dat elektronisch doet.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Thuisverpleging Ingrid Borghs gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor patiëntenzorg (het verlenen van diensten van zorgverlening en dus uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou sluiten), het opstellen van een verpleegkundig dossier, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie.
Wat onze website betreft stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op jou als gebruiker. Daarnaast verwerken wij je gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om je in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op onze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Thuisverpleging Ingrid Borghs?

In het beginsel verzamelen en verwerken wij jouw gegevens op basis van de contractuele relatie die we met jou hebben als gevolg van je vraag tot verzorging en behandeling. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen. De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en jouw belangen een evenwicht bestaat.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Je gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van patiëntenadministratie, facturatie naar mutualiteiten, boekhouding en zorgplanning. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan collega-zorgverleners waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle. Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer hij hiertoe wettelijk worden verplicht over overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Worden je gegevens doorgegeven buiten Europa?

Jouw gegevens worden niet doorgegeven naar derde landen.

Jouw rechten

Je kan de gegevens die wij over jou verwerken steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via mail met een bewijs van je identiteit. Een bewijs van je identiteit vragen wij om te verhinderen dat je gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien je het niet eens bent met de manier waarom wij jouw gegevens verwerken, kan je steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Algemene voorwaarden facturatie

  1. BV Ingrid Borghs is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Neerzijde 12, 2460 Kasterlee. De vennootschap staat gekend in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE0859.688.531.
  2. De overeenkomst die je afsluit met de vennootschap is onderworpen aan het Belgisch recht.
  3. De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van (de vennoten van) BV Ingrid Borghs is beperkt conform de aansprakelijkheidsverzekering, afgesloten bij KBC Verzekeringen.
  4. Een klacht betreffende de dienstverlening of betreffende de onkostennota kan gericht worden per mail aan Wout Meeuwssen of Ingrid Borghs via mail of telefonisch (0477 94 65 36).
  5. De inhoud van de website is louter informatief en doet geen contractuele relatie ontstaan. Ondanks de inspanningen om de website te actualiseren, kunnen sommige gegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn. De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. door  het gebruik van de website ga je ermee akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is op de inhoud van de website. BV Ingrid Borghs is niet aansprakelijk voor: het gebrekkig functioneren van de website, voor elke schade die voortvloeit uit gebruik van de website of handelingen van derden met betrekking tot de website, websites van derden waarnaar de bezoekers van de website zouden worden doorverwezen.
  6. De opmaak en berekening van de bedragen op de onkostennota volgt ofwel voorafgaande afspraken die gemaakt zijn via een samenwerkingsovereenkomst, afspraken via mail of mondelinge afspraken, op basis van de op dat moment geldende nomenclatuur. 
  7. Er wordt op regelmatige basis gefactureerd. Protest over de inhoud van de onkostennota dient binnen de zeven kalenderdagen vanaf de datum van de verzending kenbaar worden gemaakt via aangetekend schrijven aan adres Beekhoek 22, 2440 Geel.
  8. De onkostennota is betaalbaar binnen één maand na factuurdatum. Bij gebrek aan betaling binnen de vermelde termijn zijn er van rechtswege intresten verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet op het openstaand saldo, met daarbovenop een forfaitair schadebedrag van 50 euro.
  9. Bij gebrek aan betaling behoudt BV Ingrid Borghs zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de lopende dienstverlening op te schorten of te beëindigen.

Cookie policy

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dank zij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

Type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is die gebruiksvriendelijke voor de bezoeker.

Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden: het aantal unieke bezoekers, hoe vaak gebruikers de site bezoeken, welke pagina's gebruikers bekijken, hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken, bij welke pagina bezoekers de site verlaten.

Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals: welke pagina je hebt bekeken, hoelang je op een bepaalde pagina bent gebleven, bij welke pagina je de site hebt verlaten.

Eigen tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant zijn je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina's je bezoekt op internet om je persoonlijk profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

Social media gerelateerde cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina's je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het weg volgen.

Site verbetering cookies / optimalisatie cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen op te kijken welke pagina het beste wordt bezocht.

Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat op inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellingen dat je een bericht ontvang als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

in blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op 29/04/2021 wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze website cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via mail. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, want de levensduur van de cookie is en op walke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Cookies and you 
Your Online Choices

 
Deze cookieverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer.
 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die je op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken ga je automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) zijn door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Thuisverpleging Ingrid Borghs kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie. 

Thuisverpleging Ingrid Borghs is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Thuisverpleging Ingrid Borghs is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet gereproduceerd worden of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Thuisverpleging Ingrid Borghs. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien je nog vragen of twijfels hebt, neem dan gerust contact op met Thuisverpleging Ingrid Borghs.